De Rode Jonker

Rode Jonker omslag MreijenAnne-Marie Mreijen, De rode jonker. De eeuw van Marinus van der Goes van Naters 1900-2005 (Amsterdam 2018)
€ 24,50
Bestel bij Uitgeverij Boom Amsterdam

Marinus van der Goes van Naters was als telg van de Nederlandse aristocratie een opvallende figuur in de sociaaldemocratische beweging. Geboren op 21 december 1900 als jongste van drie kinderen, groeide hij op in een vooraanstaand protestants-liberaal milieu in het katholieke Nijmegen. Gedurende zijn leven, dat meer dan honderd jaar omvatte, was hij getuige van de grote gebeurtenissen van de twintigste eeuw: de Eerste Wereldoorlog, de opmars van het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog, de naoorlogse wederopbouw en de opkomst van de verzorgingsstaat, de Europese integratie, dekolonisatie en de opkomst van nieuwe sociale bewegingen vanaf het einde van de jaren zestig. In een snel veranderende maatschappij bleef hij onmiskenbaar zijn persoonlijke toon zetten: uitgesproken, eigengereid, maar altijd betrokken. De laatste twee decennia van zijn lange leven fungeerde hij als vraagbaak voor nieuwe generaties progressieve politici.

Van der Goes van Naters leverde een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de SDAP en de PvdA en stond aan de wieg van de Europese integratie. Buiten het fractievoorzitterschap van de PvdA in de tweede helft van de jaren veertig bekleedde hij echter geen ministerspost of ander politiek ambt. Deze biografie onderzoekt het leven van Van der Goes van Naters aan de hand van vier thema’s die in zijn leven een belangrijke rol speelden: zijn werk als politicus, zijn opleiding als jurist, de verschillende plekken waar hij politiek bedreef en de manier waarop hij zelf op zijn betekenis gereflecteerd heeft en waarmee hij zelf bijdroeg aan het beeld dat van hem zou blijven bestaan.

Lees hier reacties in de pers op de biografie.

 

Marinus van der Goes van Naters
Het socialisme van nu. Ingeleid en bezorgd door Ido de Haan en Anne-Marie Mreijen (Amsterdam 2018)
€ 20,00
Bestel bij Uitgeverij Boom Amsterdam

Tegelijkertijd met de biografie verscheen een bundel met geschriften van Marinus van der Goes van Naters, ingeleid en bezorgd door Ido de Haan en Anne-Marie Mreijen. De hier bijeengebrachte stukken vormen de neerslag van zijn cruciale bijdragen aan de vernieuwing van de sociaaldemocratie. Daarnaast is een selectie opgenomen uit de nooit eerder gepubliceerde correspondentie die Van der Goes tijdens zijn internering in Duitse concentratiekampen onderhield met Willem Drees. Deze correspondentie bevat essentiële inzichten in het ontstaan van de PvdA. Na een tumultueuze periode als fractievoorzitter van de PvdA verlegde Van der Goes zijn aandacht naar Europa, Afrika en de bescherming van natuur en milieu. In de hier bijeengebrachte stukken draagt hij bij aan nog immer actuele discussies over democratie, de rol van de staat, mondiale ongelijkheid en natuurbescherming.